woensdag 9 december 2009

Zienswijze Brug 9 dec 2009

Zienswijze Voorgenomen ontheffing Wro: Oprichten van een brug aan de Lookwatering
(nabij nrs. 55-57, 2635 EA) in Den Hoorn (BR 2009042)

Den Hoorn, 9 december 2009.

Geacht college,

In de Schakel van donderdag 5 november 2009 staat dat u een ontheffing wilt verlenen voor de bouw van een brug aan de Lookwatering.Ik ben van mening dat hiervoor geen ontheffing verleend kan worden. Mijns inziens kan er ook geen bouwvergunning worden afgegeven. Mijn zienswijzen zal ik hieronder puntsgewijs opnoemen:Is de aanvraag voor de bouwvergunning wel getoetst aan het beeldkwaliteitsplan?
 • Mijns inziens is de brug niet in overeenstemming met het volgende uit het BKP. Daarin staat immers o.a. het volgende:
  - “Er wordt naar gestreefd om het karakter van het dorp door te laten dringen tot in de Harnaschpolder. Nieuwe ontwikkelingen moeten aansluiten op de organisatie en de architectuur van het lint en het cultuurhistorisch waardevolle bebouwingsbeeld versterken.” (blz. 9)
  - “......een aantal recreatieve oost-westverbindingen tussen het stedelijk gebied en het Midden-Delfland gebied.” (blz 11)
  - “Het deel ten noorden van de Woudselaan is onderdeel van de zgn. 'Vliet-Zwethzone” (blz.11)
  - “Uitgangspunt is het zoveel mogelijk versterken en doortrekken van bestaande langzaamverkeersroutes, en deze, evenals de nieuw te realiseren verbindingen, te combineren met een hoofdstructuur van groen en water als ......enz” (blz. 15)
  -“M.n. de weteringen vormen lange lijnen en verbindingen met de omgeving. De boezemwaterverbindingen blijven gehandhaafd en worden waar mogelijk versterkt.......enz” (blz 16).
  a De brug wordt veel breder dan noodzakelijk (nodeloze extra kosten) en zet hiermee een te grote stempel op het landschap. Ook blijkt dat het fiets/auto-verkeer op de lookwatering via een omweg/hindernis moet gaan rijden.
  Voor de auto’s is omrijden niet acceptabel, omdat de brug hier veel breder door wordt.
  Fietsers op de Lookwatering en de Woudselaan moeten onbelemmerd rechtdoor kunnen fietsen en voorrang hebben op het verkeer van de Harnaschdreef.
  De HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) strook hoeft er ook niet in, omdat deze de eerstkomende 20 jaar nog niet gebruikt zal gaan worden.
  b Het verkeer op de recreatieve routes door het scharnier (Lookwatering en Woudselaan) moet onbelemmerd voorrang hebben op het verkeer van de Harnaschdreef.
  Volgens de tekeningen die zijn aangeleverd bij de bouwvergunningsaanvraag is dit verkeerd om.
  c Het verkeer tussen de snelweg en Vrij-Harnasch moet geleid worden via de Harnaschknoop in het noorden. En het verkeer tussen de snelweg en Woud-Harnasch of Hoog-Harnasch moet worden geleid via de Woudse-knoop in het zuiden.
  Het oversteken van het scharnier door verkeer op de Harnaschdreef moet worden ontmoedigd en worden verboden voor vrachtverkeer.
  d Het ontwerp van de brug nodigt uit tot hard rijden over en heeft een verkeersaanzuigende werking (vooral in de spits)verkeer op de Harnaschdreef heeft snelheidsremmende maatregelen in het wegdek bij het kruisen van het scharnier.

  Mijn alternatieve plan vindt u als schets in de bijlage.
 • Uit de stukken blijkt niet dat er rekening wordt gehouden met de waterdieren (amfibieĆ«n en zoogdieren). De ecologische groenstructuur van deze dieren wordt doorgesneden. En ook wordt de ecologische oever vervangen door damwanden.
 • De aanvraag is ingediend op 20 april 2009. Op 29 april zijn aanvullende gegevens opgevraagd. Die zijn aangeleverd op 18 juni, hiermee is de termijn van 4 weken ruimschoots overschreden. En kan dus geen vergunning worden verleend.
 • De brug doorsnijdt een boezemdijk en ook worden sloten dichtgegooid en vervangen door duikers. Een sloot lijkt dood te gaan lopen.
  Het blijkt niet uit de stukken dat het waterschap hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Uit de stukken blijkt niet dat voldaan wordt aan de wetten rond geluidshinder.
 • Uit de stukken blijkt niet dat voldaan wordt aan de wetten rond fijn stof.
 • Uit de stukken blijkt dat er geen “overwegende” stedebouwkundige bezwaren bestaan, welke bezwaren bestaan er dan wel?
 • Uit de stukken blijkt dat het “aannemelijk” is dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Waarom is het bouwplan hieraan niet getoetst?

U begrijpt dat deze bouwaanvraag niet gehonoreerd kan worden.

Met vriendelijke groet,


Ps. Het bevreemd mij dat deze belangrijke bouwaanvraag weggestopt was tussen de gemeentelijke berichten. Dat is niet bepaald een goed voorbeeld van het betrekken van de burger bij de besluitvorming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten